Najlepsze oferty pożyczek pozabankowych
finanse_firm
Oferta wybierana jako najlepsza przez specjalistów finansowych, pożyczka do 2000zł</br> Wyślij wniosek
Chwilówka w vivus w kwocie do 2500zł, nawet tego samego dnia! Wyślij wniosek
Pożyczka 2100zł na dowolny cel, bez poręczeń i zaświadczeń Wyślij wniosekPożyczka online
W Internecie współcześnie można znaleźć wszystko. Nie ma co się więc dziwić temu, że tak wiele osób z Internetu korzysta. Badania wykazały, że jest to bezwzględnie najpopularniejsze źródło dwudziestego pierwszego wieku i nic obecnie nie zagraża jego pozycji. Jak wykazali specjaliści zajmujący się tymi badania, mnóstwo osób w Internecie szuka informacji o finansach, a przede wszystkim o kredytach i pożyczkach, takich jak modne i chętnie brane pożyczki bez bik. Informacji na ten temat jest rzeczywiście w sieci mnóstwo. Pojawia się coraz więcej stron internetowych, na których takie informacje się znajdują. Co więcej, przybywają tez fora internetowe, w których internauci wzajemnie tłumaczą sobie różne kwestie dotyczące pożyczki bez bik. Można tam też znaleźć propozycje najlepszych pożyczek. Niektórzy ostrzegają się z kolei przed braniem pożyczki bez bik w konkretnej firmie pożyczkowej. Można więc w ten sposób ocalić się przed wplątaniem się w niezbyt dobre i niezbyt ciekawe sprawy. Każdy bank i każda firma pożyczkowa dba o to, by jej oferta znalazła się w Internecie. Nie ma się więc co w takiej sytuacji dziwić temu, że pojawia się coraz więcej stron poświęconych finansom. Na najbardziej profesjonalnych z nich – oprócz idealnie opracowanej oferty – można znaleźć także formularze umożliwiające zadanie pytania fachowcom, którzy chętnie i szybko na nie odpowiedzą. Warto – rzecz jasna – z takiej nowoczesnej i profesjonalnej opcji korzystać. Jest to dużo wygodniejsze niżeli wybieranie się do placówki danej instytucji finansowej osobiście.

pożyczka gotówkowa pko bp
finanse_firm
Przeniesienie zastawu rejestrowego może być dokonane tylko wraz przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem na kredyt obrotowy dla firm uprawniony do zabezpieczenia swoich wierzytelności zastawem rejestrowym według przepisów niniejszej ustawy. Przeniesienie zastawu rejestrowego jest skuteczne od daty wpisu nabywcy do rejestru zastawów.
Według przepisów ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w razie przeniesienia wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym na podmiot nie uprawniony do zabezpieczenia wierzytelności zastawem rejestrowym - zastaw ten wygasa.
W takim przypadku dotychczasowy zastawnik obowiązany jest złożyć niezwłocznie wniosek o wykreślenie wygasłego zastawu rejestrowego z rejestru zastawów i odpowiada za szkodę wyrządzoną zastawcy w następstwie niewykonania tego obowiązku.
Wygaśnięcie zastawu
Zastaw wygasa w przypadku: 1) zbycia przedmiotu zastawu, jeżeli:
a) nabywca nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o istnieniu zastawu rejestrowego w chwili wydania mu rzeczy lub przejścia na niego prawa obciążonego zastawem rejestrowym albo
b) rzecz obciążoną zastawem rejestrowym zalicza się do rzeczy zbywanych zwykle w zakresie działalności gospodarczej zastawcy i rzecz ta została wydana nabywcy, chyba że nabywca nabył rzecz w celu pokrzywdzenia zastawnika,
2) wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej zastawem, chyba że umowa zastawnicza stanowi inaczej,
3) wykreślenia zastawu rejestrowego z rejestru zastawów na wniosek zastawnika.
W przypadku wygaśnięcia zastawu rejestrowego, podlega on wykreśleniu z rejestru zastawów. Wykreślenie następuje na wniosek:
1) zastawnika,
2) zastawcy, który powinien dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie zastawnika o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub zrzeczeniu się tego zabezpieczenia albo prawomocny wyrok sądowy ustalający wygaśnięcie zastawu rejestrowego.

Data i miejsce zawarcia umowy
finanse_firm
Data i miejsce zawarcia umowy nie są elementami, których brak powoduje nieważność umowy. Jednakże są to elementy niezwykle ważne.
Miejsce zawarcia umowy wskazuje bowiem, gdy strony umowy nie poddały jej wybranemu przez siebie prawu, prawo jakiego państwa stosuje się do zobowiązań z umowy kredytu (art. 27 § 2 ustawy z 12 listopada 1963 r. - Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U. nr 46, poz. 290).
Równie ważna jest data zawarcia umowy, wskazuje ona bowiem w szczególności:
1) z jakiego dnia przepisy prawa mają zastosowanie do umowy kredytu,
2) czy osoby podpisane na umowie miały prawo do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w imieniu banku i kredytobiorcy,
3) czy dane zawarte w umowie dotyczące kredytobiorcy i banku są prawdziwe; dotyczy to głównie firmy banku, określenia kredytobiorcy, siedziby, kredyt preferencyjny dla firm,
4) że z tym dniem powstają skutki prawne umowy kredytu, jeżeli nic innego nie wynika z umowy.
W treści umowy kredytu może być umieszczone zastrzeżenie, które uzależnia powstanie skutków prawnych od nadejścia określonego w umowie terminu.
Termin ten może być określony przez wskazanie daty kalendarzowej
lub opisowo, np.: kredyt jest udzielony od dnia .....; umowa kredytu
wchodzi w życie z dniem ......; umowa kredytu wchodzi w życie po
ustanowieniu zastawu rejestrowego .....
6.2.3. Strony umowy kredytu
6.2.3.1. Kredytodawca
6.2.3.1.1. Oznaczenie kredytodawcy
Kredytodawcą jest bank udzielający kredytu.

Umowa kredytu
finanse_firm
Druga możliwość wymieniona w art. 78 k.c. w bankowej praktyce umów kredytu występuje sporadycznie.
Natomiast przy zawieraniu umów kredytu banki muszą przestrzegać również zasad ustalonych w kodeksie cywilnym w odniesieniu do składania oświadczeń woli przez osoby nie mogące pisać, lecz mogące czytać oraz przez osoby nie mogące czytać.
Jeżeli kredytobiorca nie może czytać, wówczas, zgodnie z art. 80 k.c, umowa kredytu musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
Natomiast według art. 79 k.c, osoba nie mogąca pisać, lecz mo-gąca czytać może „podpisać się" na umowie
kredyt refinansowy nbp
I) uczyni na niej tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wpisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis lub
?.) zamiast kredytobiorcy podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie potwierdzony przez notariusza lub przewodniczącego zarządu gminy z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać.
6.2. Elementy umowy kredytu
6.2.1. Określenie elementów umowy kredytu
Artykuł 69 prawa bankowego określa, co umowa kredytu powinna /awierać. Użycie w tym przepisie wyrażenia „w szczególności" wyraźnie wskazuje, iż wyliczenie ma jedynie charakter przykładowy i banki, oprócz elementów tam wymienionych, mogą w umowie zamieszczać jeszcze inne klauzule przez prawo dozwolone.
I linowa kredytu powinna określać w szczególności:

Forma umowy kredytu
finanse_firm
Umowa kredytu, niezależnie od kwoty udzielonego kredytu, powinna być, według art. 69 ust. 2 prawa bankowego, zawarta na piśmie. Przy czym prawo bankowe nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zgodnie z art. 74 § 1 k.c, zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.
Mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej do celów dowodowych dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Sąd może również dopuścić wymienione dowody, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy uzna to za konieczne.
Do umowy kredytu będzie miał również zastosowanie art. 78 k.c. Według tego przepisu, do zawarcia umowy w formie pisemnej wystarcza:
1) złożenie własnoręcznego podpisu na umowie przez obie strony lub
2) wymiana dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.
W praktyce występuje przede wszystkim pierwsza możliwość. Dodatkowo większość banków przestrzega zasady, iż najpierw składa podpis kredytobiorca, a dopiero potem kredyt bankowy.

Decyzja o udzielenie kredytu
finanse_firm
Bank może również, przekazując treść decyzji o udzieleniu kredytu, poprosić wnioskodawcę o zgłoszenie się do banku w celu podpisania umowy. I w tym przypadku celowe jest określenie terminu, w którym bank będzie oczekiwał na podpisanie umowy. Należy również podkreślić, iż w przypadku niezgłoszenia się wnioskodawcy w tym terminie bank może odmówić zawarcia umowy.
Termin na podpisanie umowy nie może być zbyt długi, aby nie spowodował konieczności ponownego zbadania sytuacji finansowej klienta.
Bank ma obowiązek przekazać klientowi również decyzję o odmowie
udzielenia kredytu.
()d złożonego wniosku bank pobiera opłatę. Jest to wynagrodzenie dla banku za rozpatrzenie wniosku, zbadanie sytuacji klienta i ocenę /a proponowanych prawnych zabezpieczeń.
Banki wymagają, aby opłata taka była złożona wraz z wnioskiem, i najpóźniej przed rozpatrzeniem wniosku przez bank. Opłata ta nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku gdy decyzja banku będzie negatywna lub klient nie podpisze umowy kredytu.
Należy podkreślić, iż klient banku nie może w żadnym wypadku.

Decyzja kredytowa
finanse_firm
Prawo bankowe nie określa zasad podejmowania decyzji kredytowych przez banki. Określają to regulaminy wewnętrzne banków. Obecnie w bankach powszechne jest tworzenie komitetów kredytowych różnego szczebla, których postanowienia mają moc decyzyjną lub doradczą.
Należy podkreślić, iż decyzja kredytowa, dopóki jej treść nie zostanie przekazana wnioskodawcy, jest wewnętrznym dokumentem banku. Nie stwarza żadnych zobowiązań wobec wnioskodawcy. Może być zatem w każdej chwili zmieniona.
Jednakże z chwilą, gdy jej treść zostanie przekazana wnioskodawcy, bank jest nią związany. Decyzję kredytową należy uznać wówczas za ofertę banku skierowaną do wnioskodawcy, zawierającą propozycję udzielenia mu kredytu na warunkach określonych w decyzji.20'
Decyzja zatem, podobnie jak wcześniej wniosek kredytowy, musi określać istotne postanowienia umowy kredytu. Ze względu jednakże na to, iż będzie ona zawierała również te elementy, których nie mógł określać wniosek kredytowy, jak wysokość oprocentowania czy prowizji, będzie miał do niej zawsze zastosowanie art. 68 k.c., według którego przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub
m Wyrok SN z 13 listopada 1997 r., CKN 710/97, OSP z 1998 r doz 142
19) Op. cit. "
20) Porównaj P. Bogdalski - Charakter prawny decyzji kredytowe/ MPr 7/1995 r str. 204-207.
uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę. Zawsze bowiem, nawet jeżeli bank udzieli kredytu całkowicie zgodnie z wnioskiem klienta, będzie on w decyzji uzupełniony o wysokość oprocentowania i prowizję.
Bank przekazuje wnioskodawcy treść decyzji kredytowej wraz z
kredyt bank warszawa. Jednocześnie powinien oznaczyć termin, w ciągu którego będzie oczekiwał na zwrot umowy podpisanej przez kredytobiorcę. Celowe jest również zaznaczenie, że niepodpisanie umowy w tym terminie bank potraktuje jako rezygnację z zawarcia umowy. W przypadku nieoznaczenia takiego terminu będzie miał zastosowanie art. 66 § 2 zdanie 2 k.c. Stanowi on, że oferta przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Rejestr sądowy
finanse_firm
Podmioty te mogą używać skrótu nazwy lub firmy, jo"'li upraw"11 takie wynikają z rejestru sądowego. ,|(
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarce mogą P0^1^ się na wniosku same lub może to uczynić w ich pełnonio1 posiadający właściwe umocowanie.
W przypadku spółki cywilnej wniosek muszą podpisać v>v wspólnicy. Według art. 866 w związku z art. 865 k.c, kaw « wspólników spółki cywilnej, jeżeli nic innego nie wynika z umc-w) / uchwały wspólników, może reprezentować sp^ę w za . zwykłych czynności spółki. Wspólnik lub kilku zatem samodzielnie podpisać wniosku o udzielenie kredyt inwestycyjny dla firm porównanie, są do tego upoważnieni z mocy umowy lub uchwyty Ponieważ jednakże art. 866 k.c. używa wyrażenia „umowa * „umowa spółki", jak to ma miejsce w art. 860 k.c.1 ^67 k.c. na uznać, iż może to być zarówno umowa spółki, jak i inna M zawarta przez wspólników. x\
W przypadku gdy osoba fizyczna lub spółka  prowadzeniu działalności gospodarczej nazwy, może ona byc r° ^ użyta we wniosku. Musi jednakże spełniać wym'l8anul °^r4l-w ustawie z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U-11 poz. 324, ze zmianami). uff
Według art. 12 ust. 4 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy gospodarczej, stempel używany przez przedsiębiorcę j\ prowadzeniu działalności gospodarczej musi zawierać kredyt inwestycyjny dla firmy l lub imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz jego adres. . $
Przedsiębiorcą, czyli podmiotem prowadzącym działalność może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także je nie mająca osobowości prawnej, utworzona ^ / przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje  działalności gospodarczej. ;i
W przypadku osoby fizycznej przedsiębiorcą ona salT1' \$\ prowadzony przez nią zakład lub przedsiębiorstw0-. a w PrZ^ ,,ft' ¦półki cywilnej wspólnicy tej spółki. Zatem na  zgodnie/ dr Uli ! ustawy o działalności gospodarczej, musi 1 n' ^Jr  - firma jest bowiem charakterystyczna dla handlowych, a nazwa dla pozostałych osób prawnych.
Jeżeli przedsiębiorca oprócz nazwiska czy nazwy używa w obrocie gospodarczym fantazyjnej nazwy prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa lub zakładu, nazwa ta również może być umieszczona na stemplu, ale zawsze tylko jako dopełnienie do nazwiska czy nazwisk przedsiębiorcy.18'
W przypadku spółki cywilnej obligatoryjnie powinien być umieszczony dodatek „s-ka cyw." lub „spółka cyw." albo „spółka cywilna". Natomiast nie jest dopuszczalne użycie skrótu s.c.'9

Działalnosc gospodarcza
finanse_firm
f) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
2) informacje dotyczące wnioskowanego kredytu:
a) kwota i waluta kredytu,
b) przeznaczenie kredytu (cel, na jaki kredyt zostanie wykorzystany),
c) okres kredytowania,
d) termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy kwoty kredytu w całości lub w transzach,
e) termin spłaty kredytu w całości lub w ratach,
f) termin spłaty odsetek,
g) źródła spłaty kredytu,
h) zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami,
3) oświadczenia wnioskodawcy o:
a) posiadaniu (numer rachunku i nazwa banku) bądź nieposiadaniu rachunku bankowego w innym banku,
b) korzystaniu z kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia lub awalu w innym banku (nazwa banku, kwota kredytu, gwarancji, cel kredytu, gwarancji, terminy spłat, ważność gwarancji) bądź niekorzystaniu z finansowania w innym banku,ubezpieczenie posagowe forum
c) wysokość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, awali, gwarancji,
d) posiadaniu wymagalnych zobowiązań (nazwa wierzyciela, tytuł, kwota) bądź ich nieposiadaniu,
4) zestawienie załączników do wniosku. Natomiast wniosek nie zawiera:
1) propozycji oprocentowania kredytu i warunków jego zmiany,
2) wysokości prowizji pobieranych przez bank,
3) określenia uprawnień banku.
4.5.2. Podpis wnioskodawcy
Do podpisywania wniosków o udzielenie kredytu są uprawnieni:
1) pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych,
2) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej łącznie,
<) wspólnicy spółki jawnej lub komandytowej, w sposób określony w umowie spółki,
69
4) zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sposób określony w rejestrze handlowym,
5) zarząd spółki akcyjnej, w sposób określony w rejestrze handlowym,
6) prokurent spółki handlowej, w sposób określony w rejestrze handlowym,
7) likwidator spółki handlowej, gdy jest to potrzebne do ukończenia interesów,
8) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - w granicach umocowania,
9) członkowie zarządu fundacji wpisani do rejestru fundacji w sposób określony w tym rejestrze,
10) członkowie zarządu stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną w sposób określony w rejestrze stowarzyszeń,
11) zarząd spółdzielni w sposób określony w rejestrze spółdzielni,
12) likwidatorzy spółdzielni, gdy jest to potrzebne do ukończenia interesów.
Wniosek kredytowy może być podpisany również przez pełnomocnika, pod warunkiem, iż udzielone mu pełnomocnictwo upoważnia go do tego. W tym celu musi ono zawierać wyraźną klauzulę stanowiącą, iż pełnomocnik jest umocowany do zaciągania kredytów lub zaciągnięcia konkretnego kredytu. Nie upoważnia do zaciągania kredytów pełnomocnictwo do zaciągania np. wszelkich zobowiązań, zobowiązań finansowych, pożyczek, gwarancji itp. Nie będzie mógł również podpisać się na wniosku pełnomocnik, którego mocodawca upoważnił do dokonywania w jego imieniu „czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu" bez wymienienia ich. Takie pełnomocnictwo nie spełnia bowiem wymogów art. 98 zdanie 2 k.c. Według tego przepisu, do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj.
Osoby prawne oraz spółka jawna i komandytowa, używające w obrocie gospodarczym firmy lub nazwy, muszą ją również uwidocznić we wniosku. W tym celu podpisy osób działających w ich imieniu muszą być złożone pod nazwą lub firmą. Jest to zwykle stempel firmowy. Brzmienie nazwy lub firmy musi być zgodne z brzmieniem uwidocznionym we właściwym rejestrze. Poszczególne elementy składowe nazwy lub firmy mogą być w niej umieszczone w sposób dowolny.

Wysokość kapitału zakładowego
finanse_firm
Pod którym spółka jest zarejestrowana, imiona i nazwiska członków zarządu, wysokość kapitału zakładowego; obowiązek ten nie dotyczy wnioskodawców pozostających z bankiem w stałych stosunkach umownych, lub kredyt kupiecki definicja
- firmę spółki akcyjnej wskazaną w rejestrze handlowym oraz oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest zarejestrowana, imiona i nazwiska członków zarządu, wysokość kapitału akcyjnego subskrybowanego i wpłaconego; obowiązek ten nie dotyczy spółki akcyjnej pozostającej z bankiem w stałych stosunkach umownych, lub
- nazwę przedsiębiorstwa państwowego wskazaną w rejestrze przedsiębiorstw państwowych, lub
- nazwę fundacji wskazaną w rejestrze fundacji, lub
- nazwę stowarzyszenia wskazaną w rejestrze stowarzyszeń, lub
- nazwę spółdzielni wskazaną w rejestrze spółdzielni, lub
- firmę spółki jawnej wskazaną w rejestrze handlowym, lub
- firmę spółki komandytowej wskazaną w rejestrze handlowym, lub
- imię i nazwisko lub nazwę/firmę podmiotu zagranicznego prowadzącego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność w formie przedsiębiorstwa zagranicznego oraz nazwę tego przedsiębiorstwa wskazaną w rejestrze przedsiębiorstw zagranicznych, lub
- nazwę innego podmiotu mogącego z mocy przepisów ustawy nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,
siedziba lub miejsce zamieszkania - odpowiednio adres zamieszkania osoby fizycznej lub adresy zamieszkania poszczególnych wspólników spółki cywilnej albo siedziba i adres osoby prawnej, spółki jawnej lub komandytowej albo innego podmiotu mogącego z mocy przepisów prawa nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - adres zakładu lub przedsiębiorstwa, w ramach którego prowadzona jest działalność w przypadku gdy jest on odmienny od miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, REGON, NIP/PESEL,

?

Log in